Brev till Drätselkammaren

Det var staden som ordnade nödhjälpsarbetet. Allt arbete skulle utföras för hand (det fanns en mekanisk stenkross) och ersättningen för detta slit var låg. Genom ”De arbetslösas Förening” skrevs ett brev till Drätselkammaren med begäran om hjälp.

Till Laholms Arbetslöshetskommitté

Laholm

Ordf. Herr Anton Jönsson

Undertecknande, inom Laholms kommun boende och mantalsskrivna arbetare, /samtliga oförskylt arbetslösa/ får härmed hos Arbetslös-hetskommittén hemställa om, att det ofördröjligen vidtages åtgärder för att avhjälpa den svåra arbetslösheten.

Undertecknade, vilka i genomsnitt under det gångna året haft en årsinkomst av 1100 á 1200 kr, har på grund av att även sommarmånaderna arbetsbrist förelegat, fått sin ekonomi synnerligen undergrävd.

Med de små inkomster vi haft under det gångna året, är det väl för envar förklarligt att några besparingar omöjligen kunnat göras.

Får påpeka att ett stort antal av oss har under de senaste månaderna levat på kredit som affärsmännen lämnat. Skulle nu affärsmännen avstänga krediten, så är vi hänvisade till fattigvården.

Utsikterna till arbete inom den fria arbetsmarknaden äro mycket små inom den närmaste tiden.

Det kommunalarbete som för närvarande bedrivs, är att beteckna som synnerligen otillfredsställande. Som arbetet varit ransonerat för det ringa antalet arbetare som beretts arbete, har detta gjort att den inkomsten knappast förmått att hålla den värsta nöden från dörren.

Uppgifterna (foto och brev) är hämtade ur en av Gamla Laholms årsskrifter.